Polityka cookies dla strony internetowej PPPP w Bialymstoku

MENU
Aktualności
KONTAKT

UL. Słonimska 15/1 15-028 BIAŁYSTOK Tel. (085) 741 62 35 Godziny pracy: poniedziałek-piątek 8:00 - 16:00

O Poradni

Informacja dla nauczycieli i rodziców!  

W związku ze zmianą przepisów prawnych informujemy, iż zgodnie z art. 312 ust.1. i  ust.2.  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60) – przepisy przejściowe - orzeczenia wydane przed 1 września 2017 r. zachowują ważność:

 - na okres I etapu edukacyjnego do czasu zakończenia kształcenia w klasie IV szkoły podstawowej, ·       

 -  na okres II etapu edukacyjnego (klasy IV-VI) do czasu zakończenia kształcenia w szkole podstawowej, tj. do VIII klasy,      - zapraszamy na badania w II połowie roku szkolnego 2017/2018.

 

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60) - Art. 312. 1. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania i orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, wydane przed dniem 1 września 2017 r., zachowują ważność na okres, na jaki zostały wydane, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 2. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przed dniem 1 września 2017 r. na okres: 1) I etapu edukacyjnego – zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w klasie IV szkoły podstawowej; 2) II etapu edukacyjnego – zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w szkole podstawowej.

"W związku z reformą edukacyjną czynny jest punkt konsultacyjny w Kuratorium Oświaty w Białymstoku"

 

 

Sieci współpracy i samokształcenia w Poradni

W roku szkolnym 2015/2016, zgodnie z wprowadzanymi zmianami w systemie doskonalenia nauczycieli, Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Białymstoku organizuje sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli placówek w zakresie swojej działalności.

Tworzone w Poradni sieci współpracy i samokształcenia:

1. Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli o tematyce „Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami uczniów” (koordynator Katarzyna Puchalska-Gawron)

3. Sieć współpracy i samokształcenia dla doradców zawodowych (koordynator Piotr Cichocki).

3. Sieć współpracy i samokształcenia dla logopedów (koordynator Maria Ostrowiecka).

Sieć współpracy i samokształcenia jest formą doskonalenia pracy nauczycieli. To system umożliwiający kontakty, wymianę poglądów, dostęp do informacji, współpracę i współdziałanie, oparty na zaufaniu i wzajemności. Celem funkcjonowania sieci jest wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami, poszerzenie kompetencji uczestników, nawiązywanie kontaktów i współpraca szkół. Sieć łączy w sobie możliwość korzystania z wiedzy eksperckiej i z doświadczeń praktyków.

Zapraszamy do współpracy! Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową poradniane_sieci_wsparcia@prokonto.pl
Zainteresowane osoby zachęcamy także do kontaktu z koordynatorami sieci (085) 741 62 35. Zgłoszenia uczestników Sieci przyjmowane będą do dnia 30 kwietnia 2016r.

 Spotkanie dotyczące radzenia sobie z niechcianymi uczuciami odbędzie się 9 maja na terenie poradni godz. 16:00 (do maksymalnie 18:00). Liczba uczestników ograniczona! Liczy się kolejność zgłoszeń. Mail: poradniane_sieci_wsparcia@prokonto.pl

WIĘCEJ

########################

 

 

Naszym celem jest pomoc:

 Dzieciom i młodzieży (od urodzenia do 25 roku życia),

 Rodzicom,

 Nauczycielom


Zachęcamy do korzystania z naszej pomocy:

· Dzieci, które mają trudności w nauce,

· Dzieci sprawiające trudności wychowawcze,

· Dzieci i młodzież niepełnosprawna,

· Dzieci zdolne,

· Uczniowie szukający porad w sprawie wyboru szkoły i zawodu,

· Rodzice i nauczyciele, którzy napotykają trudności w pracy wychowawczej,

· Dzieci znajdujące się w różnych sytuacjach trudnych (uzależnienia, problem alkoholowy, przemoc w rodzinie)Pomoc udzielana dzieciom, młodzieży, wychowawcom i rodzicom obejmuje:

Interwencję nakierowaną na możliwie wczesne wykrycie u dzieci zaburzeń rozwojowych oraz podejmowanie działań korekcyjno- kompensacyjnych,

Diagnozowanie przyczyn i trudności w nauce i niepowodzeń w szkole,

Diagnozowanie i wspieranie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych,

Specjalistyczne oddziaływania korekcyjne i terapeutyczne,
 Pracę o charakterze korekcyjnym i terapeutycznym w oparciu o wszechstronną diagnozę możliwości rozwojowych dziecka, jego poziom rozwoju intelektualnego, emocjonalnego oraz struktury osobowości,

 Programy działań z zakresu problematyki dotyczącej promocji zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego oraz przeciwdziałania uzależnieniom, agresji, nieprzystosowaniu społecznemu, zaburzeniom emocjonalnym,

Pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej,

Wspieranie rodziców i wychowawców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

 Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.


DOSTĘPNE W PORADNI FORMY PRACY TERAPEUTYCZNEJ:

· Terapia psychologiczna dla dzieci i młodzieży z problemami emocjonalnymi,

· Terapia logopedyczna dla dzieci z wadami wymowy,

· Terapia pedagogiczna dla dzieci i młodzieży z problemem dysleksji,

· Trening umiejętności prospołecznych.

 

KONCEPCJA PRACY


 

PORADNIA JEST CZYNNA:

KANCELARIA:

Poniedziałek- piątek w godz. 8:00 – 16:00

W Poradni zatrudnieni są specjaliści:

- Psycholodzy:

PON. – PT. 8:00 – 16:00

- Logopedzi:

PON. – PT. 8:00 – 17:00

- Pedagodzy

PON. – PT. 8:00 – 16:30

Terapeuci.

TEL. (085) 741 62 35

UL. SŁONIMSKA 15/1

15-028 BIAŁYSTOK

 

Adres elektronicznej skrzynki podawczej


ZAPRASZAMY
Literatura
Druki
Zestaw Ćwiczeń
Warto Przeczytać
  Terapie

© Copyright 2005 -16